LYRICS, ROMANIZATIONS, TRANSLATIONS

JAY ZHOU - JAY
translations and romanizations

-------------------------------------------------------------------------------

translations
ke ai nu ren (cute girl)
wan mei zhu yi (perfection)
xing qing (mood)
dou niu
istanbul
long juan fong (tornado)
fan fangxiang de zhong (backwards spinning clock)

romanizations
ke ai nu ren (cute girl)
wan mei zhu yi (perfection)
xing qing (mood)
dou niu
istanbul
fan fangxiang de zhong (backwards spinning clock)

-------------------------------------------------------------------------------

1. cute girl

[i] want to have a helicopter
[i] want to go with you to outerspace
[i] want to defrost with you
to defrost in outerspace
every every every day i'm thinking thinking thinking thinking of you
this sweetness allows me to believe in fate
thank god for the earth's gravity that allows me to touch you
beautiful, cute woman that makes my face blush
warm, cute woman that makes my heart hurt
smart, cute woman that moves me [emotionally]
naughty, cute woman that makes me go crazy

-------------------------------------------------------------------------------
pinyin version
xiang yao you zhishengji
xiang yao he ni fei dao yuzhou qu
xiang yao he ni ronghua zai yi qi
ronghua zai yuzhou li
wo mei tian mei tian mei tian zai xiang xiang xiang xiang zhe ni
zhe yang de tianmi rang wo kaishi xiangxing minglian
ganxie di xing yinli rang wo peng dao ni

piaoliang de rang wo mian hong de ke ai nu ren
wenrou de rang wo xing tong de ke ai nu ren
chongming de rang wo gandong de ke ai nu ren
huai huai de rang wo fongkuang de ke ai nu ren

--- chinglish version
shiang yao yo zheuh sheng ji
shiang yao huh ni faye dao yuzhou chu
shiang yao huh ni ronghua zhai yi chi
ronghua zhai yuzhou li
wo may tian may tian may tian zhai shiang shiang shiang shiang zhuh ni
zhuh yang duh tianmi rang wo kaiseuh shiangshing minglian
ganshieh di shing yinli rang wo pong dao ni

piaoliang duh rang wo mian hong duh kuh ai nu ren
wenrou duh rang wo shing tong duh kuh ai nu ren
chongming duh rang wo gandong duh kuh ai nu ren
huai huai duh rang wo fongkuang duh kuh ai nu ren

-------------------------------------------------------------------------------

2. perfection

if [you could say] suspicion could make a sentence
if [you could say] seperating could be translated
if all this really could
i want to control and seal off my loneliness
and here the is no time limit
and as you control it more it becomes more habitual
that makes me love you - that tragedy
it's your perfect acting that acted out this play
i'd rather have my heart break and cry
and ruthlessly forget the basis on which you loved me
let the crystal tears drop and let the memories glisten
[your] beauty that harms others
your perfection is too thorough
that even though i hate it, i can't write [literally -- put down my pen]
forcing my heart to write in my journal like an act
your perfection is too thorough
words [said] from breaking up are like a burst of language
i cannot use energy to raise up everything i know well

-------------------------------------------------------------------------------
pinyin version
ruguo shuo huaiyi ke yi zhao ju
ruguo shuo fen li nen gou fan yi
ruguo zhe yi qie zheng de keyi
wo xiang yao jiang wo de jimo fengbi
ranhou zai zhe li bu xian rhiji
ranhou jiang guo qu man man wen xi
rang wo ai shang ni na chang beiju
shi ni wan mei yan chu de yi shang xi
ning yuan xing shui ku qi
zai hen hen wangji ni ai guo wo de chengju
rang jing zhui de lei di shanshuo cheng huiyi
shang ren de mei li
ni de wang mei zhu yi tai chedi
rang wo lian hen dou nan yi xia bi
jiang zheng xing chou li xie sheng rhiji xiang yi chang muo li
ni de wang mei zhu yi tai xia bi
feng shou de hua yiang yu yan bao li
wo yi wu nen wei li zai ti qi juedinig zhong duan shuxi

---

chinglish version
ruguo shuo huaiyi kuh yi zhao ju
ruguo shuo fen li nen go fan yi
ruguo zhuh yi chieh zheng duh kuhyi
wo shiang yao jiang wo duh jimuo fengbi
ranho zhai zhuh li bu shian rheuh ji
ranho jiang guo chu man man wen shi
rang wo ai shang ni na chang beiju
shi ni wan mei yan chu duh yi chang shi
ning yuan shing sueh ku chi
zhai hen hen wangji ni ai guo wo duh chengju
rang jing zhueh duh lei di shanshuo cheng hueh yi
shang ren duh mei li
ni duh wang mei zhu yi tai chuh di
rang wo lian hen doh nan yi shia bi
jiang zheng xing chou li shieh sheng rheuh ji shiang yi chang muo li
ni duh wang mei zhu yi tai shia bi
feng shou duh hua yang yu yan bao li
wo yi wu nen wei li zhai ti chi jueh ding zhong duan shushi

-------------------------------------------------------------------------------

3. mood

riding the wind, swimming in the blue sky
one falling cloud in front of me
pinching your body with the wind following me
bite by bite eating away [my] worries
transporting you, transporting the sunlight
no matter where [i] go, it's clear skies
the butterflies are flying; the flowers are everywhere
each [flower], each [flower] giving off its scent for you
attempt to let the sunset fly
leading you [and] i and still burning naturally
following the wind, crossing over every day

holding hands, one step, two steps, three steps, four steps, towards the sky
looking at the stars, one, two, three, four, in a line
slowly wilting off the heart's worries
looking at the stars faraway; surely they will appear

-------------------------------------------------------------------------------
pinyin version
cheng zhe fong youdang zai lan tian bian
yi pian yun diao lao zai wo mian qian
nie cheng ni de xingzhuang sui fong gen zhe wo
yi kou yi kou chi diao you chou
zai zhe ni, zai zhe yangguang
bu guan dao na li dou shi qing tian
hudie zhi zai fei; hua ye buman tian
yi duo yi duo yin ni er xiang
shitu rang xichang feixiang
dailing ni wo hai shao da zhiran
yin zhe fong kaishi gong du mei yi tian

shou qian shou yi bu, liang bu, san bu, shi bu, wang zhe tian
kan xing xing yi ke liang ke san ke shi ke liang cheng xian
bei zhe bei muo muo shu xia xing yuan
kan yuan fang de xing shi fou ting de jian; ta yi ding shixian

---

chinglish version
cheng zhuh fong youdang zhai lan tian bian
yi pian yeun diao lao zhai wo mian qian
nieh cheng ni de shingzhuang sueh fong gen zhuh wo
yi ko yi ko chi diao yo cho
zhai zhuh ni, zhai zhuh yangguang
bu guan dao na li doh sheuh ching tian
hu dieh zheuh zhai fei; hua yeh buman tian
yi duo yi duo yin ni er shiang
shitu rang shichang feishiang
dailing ni wo hai shao da zheuh ran
yin zhuh fong kaishi gong du mei yi tian

shou chian shou yi bu, liang bu, san bu, shi bu, wang zhuh tian
kan shing shing yi kuh liang kuh san kuh shi kuh liang cheng shian
bei zhuh bei muo muo shu shia shing yuan
kan yuan fong duh shing seuh foh ting duh jian; ta yi ding shishian

-------------------------------------------------------------------------------

5. bull-fighting

whatever that is inappropriate; if you have something to say, it should be said
don't keep it inside on a decline, if it's not candid then contradict it
who are you mocking? do you understand basketball?
there's a counter, don't leave; three on three
a three-point shot, remaining in the air
everyone is watching me effortlessly make in the ball
a one-handed pass past people, a shot made from right underneath the basket
a beautiful move that made me awestruck
everyone on defense, prohibiting anyone from getting under the net
quickly grabbing the rebound
scoring is all up to me [but] i grab the ball and don't shoot
nothing is blocking me; choosing your opponents
blinding me

you say, why did the points stop? continually stopping?
whoever stopped it, why [did you stop it]? my girlfriend is cheering for me on the sidelines
you actually made me break out in a sweat; say it - how did you steal my ball?
say it, why did you hit my hand?
say it, is it that you don't want to live?
say it, how can you face me?
i push my ball aside, full of anger
i've wanted to beat you for a long time; don't think about leaving
say it, your eyes watching me; stop shivering
raise your head for me and tell the first aid kit that it's not your fault
-------------------------------------------------------------------------------
pinyin version
you she me bu tuo, you hua jou dei shuo
bie wo zai jua lao, bu shuang jou fan bo
diu di shan she me? dong bu dong lan qiu?
you zhong bu yao zhou, san diu san dou niu
san feng chou, ta zai kong zhong ting liu
suo you ren kan zhe wo, pao wu xian jin chou
dan shou guo ren lian chou, lan xia miao zhuang chu shou
piaoliang de jia dong zhuo suai dai le wo
chuan chang ding ren fang shou, lan xia jin qu you zhou
kuai dong qiang lan ban chou
de feng dou kao wo, wo zhua li zhou bu tou
you bu hui yanhu wo; xuan ni zhe zhong diu yo
xia tou le wo

shuo ni shuo, fengshu zhen me ting liu, yi zhi zai ting liu
shei rang ta ting liu de, wei she me? wo de nu pengyou chang wai jiayou
ni que hai rang wo chu han, ni shuo ah, ni zhen me chao wo qiu
ni shuo ah, ni zhen me da wo shou?
ni shuo, shi bu shi ni bu xiang huo?
shuo, ni zhen me mian dui wo?
sua kai chou, wo man qiang nu huo
wo xiang zhou ni yijing hen jou; bie xiang zhou
shuo, ni yan jing kan zhe wo; bie fa dou
ni gei wo tai qi tou ye hua qu dui yi yao xiang shuo, bie guai wo

---

chinglish version
yo suh muh bu tuo, yo hua jo dei suo
bieh wo zhai juah lao, bu shuang joh fan bo
dueh di shan suh muh? dong bu dong lan cho?
yo zhong bu yao zho, san dueh san doh neo
san feng cho, ta zhai kong zhong ting leo
suo yo ren kan zhuh wo, pao wu shian jin cho
dan sho guo ren lian cho, lan shia miao zhuang chu so
piaoliang duh jia dong zhuo suai dai luh wo
chuan chang ding ren fang sho, lan shia jin chu yo zho
kuai dong chiang lan ban cho
duh feng doh kao wo, wo zhua li zho bu to
yo bu hueh yanhu wo; shuan ni zhuh zhong diu yo
shia tou luh wo

shuo ni shuo, fengshu zhuh muh ting leo, yi zheuh zhai ting leo
shei rang ta ting leo duh, wei suh muh? wo duh nu pengyo chang wai jiayo
ni chueh hai rang wo chu han, ni shuo ah, ni zhuh muh chao wo cho
ni shuo ah, ni zhen me da wo sho?
ni shuo, seuh bu seuh ni bu shiang huo?
shuo, ni zhuh muh mian dueh wo?
sua kai cho, wo man chiang nu huo
wo shiang zho ni yijing hen jo; bieh xiang zho
shuo, ni yan jing kan zhuh wo; bieh fa doh
ni gay wo tai chi toh yeh hua chu dueh yi yao shiang shuo, bieh guai wo
-------------------------------------------------------------------------------

7. istanbul

[i've] walked in many areas
i've come to istanbul
like in the legends
it has churches and cities
everyone so busy searching
so what is it that i want?
i've discovered that i've gotten lost and no matter how i look i can't find [it]
the heart's blood stirs up in the morning
how come i can't fall asleep?
in my dreams you come looking... i
apparently only wanted you to accompany me in eating a hamburger
i said it's worn but actually my intentions are just that small
how can i pray everyday that you'll know my heart's beating?
around istanbul, i'm only thinking of you and [a] hamburger
i just want your smile that i can see daily
i know that it's beautiful here but you whom i have at home is even more beautiful

-------------------------------------------------------------------------------
pinyin version
zhou guo le hen duo di fang
wo lai le ee seu tan bul
jou xiang shi chuang hua gu shi
you jiao tang you cheng shi
mei tian mang lu di de xun zao
dao di she me wo xiang yao?
jou fa xian mi le lu zhen me zhao ye zhao bu zhe
xing xie lai chao qi ge da zhao
zhe me wo ye shui bu zhe
ye mong li ni lai zhao... wo chai
yuan lai wo zhi xiang yao ni pei wo qu chi han bao
shuo chuang le qishi wo de yue wang jou ne me xiao
jou zhe me mei tian qidao wo de xing tiao ni zhidao
chu zai ee seu tan bul jou zhi xiang ni he han bao
wo xiang yao ni de wei xiao mei tian dou nen kan dao
wo zhidao zhe li hen mei dan jia liao de ni geng mei
---

chinglish version
zho guo luh hen duo di fong
wo lai luh istanbul
jou shiang seuh chuang hua gu seuh
yo jiao tang yo cheng shi
mei tian mang lu di duh sheun zhao
dao di suh muh wo shiang yao?
jo fa shian mi luh lu zhuh muh zhao yeh zhao bu zheh
shing shueh lai chao chi geh da zhao
zhuh muh wo yeh shui bu zhuh
yeh mong li ni lai zhao... wo chai
yuan lai wo zeuh shiang yao ni pei wo chu ceuh han bao
shuo chuang luh chi seuh wo duh yueh wang jo nuh muh shiao
jo zhuh muh mei tian chidao wo de shing tiao ni zheuh dao
chu zhai istanbul jo zheuh shiang ni huh han bao
wo shiang yao ni duh wei xiao mei tian doh nen kan dao
wo zheuh dao zhuh li hen mei dan jia liao duh ni geng mei

-------------------------------------------------------------------------------

9. tornado

love is like a gust of wind; after it blows past, it leaves
[with] this kind of rhythm anyone would be unable to cope
after not having you, my soul has been lost
black clouds are descending and i beg them to leave - to lightly leave
lost in the dangerous green fields baby
my world has crazy winds and violent rains
love comes too fast, just like a tornado
the violent winds that cannot leave are in no rush to retreat
love leaves too fast, just like a tornado
i can't endure [it] and it's too late to dodge [it]
i don't want to continue thinking, i don't want to continue thinking
i don't, i don't, i don't want to continue thinking about you
i don't know or feel; you have already left me
i don't know or feel; i'm following this rhythm
another autumn has passed; knowing, feeling, i should live peacefully
-------------------------------------------------------------------------------

10 backwards-spinning clock

lost, confused - the dreams i've given have emerged from the crevice
hidden hurt - how to communicate?
you have no time
[you're] saying that i don't understand
[you're] saying it is useless
[her] smile is a little different in your heart
you're not in a cage; my space is [consisted of] rain and wind
it's still a rainbow; you're being controlled
hating yourself is really no use - aggravated emotions
a single heart up til now is still shrinking painfully
still being moved [emotionally] by that phrase said during the break-up
the clock of the penetrating shuttle's time
stopping the gridded substance
unfaithful, all memories attacking me
my scars, opened up by you
everything that was once heavy is being set free
turbulance on your face - lose control

city rainbow that doesn't leave
the sky that has been dyed red goes by heavily
like a dream that [i'm] afraid to touch
everytime i think of it it's painful
the feeling of heart-break every minute
it's all different, don't you understand?
importance linking every phrase
and there's bottled-up anger and [i] don't want to send [it]
in the midst of the cold wind, in the midst of rotten smoke
stop the turning
it's all lost in the midst of the ocean of people
blind from other people's dreams with everything let go
it's very useless to give therapy to the hurt and without feeling
without dreams, the pain is heavy
tears fresh red, letting everything go

-------------------------------------------------------------------------------

pinyin version
mimi hu hu
wo gei de mong, chu xian liefeng
yin yin zhuo tong - zhe me goutong
ni dou mei kong
shuo wo bu dong
shuo le mei yong
ta de xiao rong you he bu tong zai ni xing zhong
ni bu zai sou long; wo de tai kong shi yu shi fong
hai shi chaihong, ni zai caozong
hen zhiji zheng de mei yong - qingxu jidong
yi ke xing dao xianzai hai zai chou tong
hai wei feng zhou qian na ju baoqian zai gandong
chuang suo shijian de huamian de zhong
cong fan fangxiang kaishi yi dong
hui dao dang chu ai ni de shihou
ting ge neirong
bu zhong, suoyou huiyi sui zhe wo jin gong
wo de shangkou, bei ni chai feng
shi yan tai chenzhong leibei zong rong
lian shang xiongyong - shikong

chengshi chaihong bu ahn taodong
ran hong ye kong guo qu zhong zhong
xiang yi chang mong bu gan qu peng
yi xiang jou tong
xing shui neirong mei yi miao zhong
dou you bu tong, ni bu dong?
lian yi ju zhen zhong
ye you kuzhong ye bu xiang song
han fong zhong, fei yanchuang
ting zhi zhuang dong
yi qie shikong zai ren hai zhong
mangmu geng chong bie ren de mong chuan mian fang shong
hen mei you yong liao shang zhi tong bu zai gandong
mei you mong tong bu zhi jing zhong
lei shui xian hong chuan mian fang shong
---

chinglish version
mimi hu hu
wo gei duh mong, chu shian lieh feng
yin yin zhuo tong - zhuh muh go tong
ni doh mei kong
suo wo bu dong
suo luh mei yong
ta duh xiao rong yo huh bu tong zjai ni shing zhong
ni bu zhai so long; wo duh tai kong seuh yu seuh fong
hai seuh chaihong, ni zhai chao zhong
hen zheuh ji zheng duh mei yong - chingshu jidong
yi kuh shing dao shianzhai hai zhai cho tong
hai wei feng zho chian na ju baochian zhai gandong
chuang suo seuh jian duh huamian duh zhong
chong fan fangshiang kaiseuh yi dong
hueh dao dang chu ai ni duh seuh hou
ting guh nei rong
bu zhong, suoyo hueh yi sueh zhuh wo jin gong
wo duh shangko, bei ni chai fong
seuh yan tai chenzhong leibei zhong rong
lian shang shiongyong - shikong

chengshi chaihong bu ahn taodong
ran hong yeh kong guo chu zhong zhong
shiang yi chang mong bu gan chu peng
yi shiang jou tong
shing sueh neirong mei yi miao zhong
doh yo bu tong, ni bu dong?
lian yi ju zhen zhong
yeh you kuzhong yeh bu shiang song
han fong zhong, fei yanchuang
ting zeuh zhuang dong
yi chieh shikong zhai ren hai zhong
mangmu geng chong bieh ren deh mong chuan mian fang shong
hen mei yo yong liao shang zeuh tong bu zhai gandong
mei yo mong tong bu zeuh jing zhong
lei shui shian hong chuan mian fang shong
-------------------------------------------------------------------------------

<<
index | lyriks

ALL MATERIAL ON THIS CURRENT PAGE TRANSLATED AND ROMANIZED BAI VIVIAN HUA
PLEASE DO NOT USE FOR YOUR WEBSITE WITHOUT PERMISSION FROM VIVIAN!